ערכנו סדר ליל הסדר בכיתות .חילקנו הגדות של פסח ומצות .